Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De echtheid van alle verkochte numismatiek voorwerpen is gegarandeerd, zoals door de regels van het I.A.P.N. (International Association of Professional Numismatists) voorzien. De kwaliteit wordt aangegeven als onze persoonlijke professionele opinie.

2. De niet gewenste munten dienen binnen de vijf dagen na de ontvangstname te worden teruggezonden. Geen enkele klacht wordt aangenomen indien zij niet binnen de tien dagen na factuurdatum gedaan wordt.

3. De verzendings- en verzekeringskosten zijn ten laste van de koper.

4. De koper wordt slechts eigenaar na volledig betaling van de factuur, die contant betaalbaar is op rekening BE66 0001 5161 5343 van J.L. Van der Schueren.

5. Elke factuur die niet betaald wordt op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 0,5% per maand voortbrengen. Alleen reeds de niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft voor gevolg dat het bedrag hiervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd zal worden met 8% met minimum van 50 €, ten titel van schadevergoeding voor het nadeel voortspruitend uit de laattijdige uitvoering van de verplichting tot betaling.

6. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van het arrondissement Brussel bevoegd. Enkel de Franstalige tekst is bindend.